Vi ste na stranici: Home › Overe sudskih tumača › Usmeni prevod

Overe sudskih tumača


Prevodi određenih dokumenata: pravni dokumenti, lični dokumenti, izvodi iz sudskih registara, izjave, sertifikati, dozvole, licence, finansijski izveštaji itd., moraju biti overeni pečatom sudskog tumača, čime sudski tumač garantuje da je prevod dokumenta apsolutno identičan originalnom dokumentu na izvornom jeziku, a što se zahteva od strane većine institucija.
legal-translations
Klijent je obavezan da, prilikom naručivanja prevoda sa overom sudskog tumača, dostavi original teksta za prevod, ili overenu kopiju istog. U izuzetnim slučajevima, kada je prevod hitan i nema dovoljno vremena za dostavu originala ili overavanje kopije originala, naručilac može da pošalje dokument za prevod elektronskim putem, ali je u obavezi da prilikom preuzimanja prevoda, donese original dokumenta na uvid.